Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΜΕΛΕΚΙΚΑ