Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

N.O.X (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)