Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

ΓΕΦΥΡΑ ΕΝΩΣΕΟΣ (ΕΛΙΑ)