Κατά την επιβίβαση στα λεωφορεία η χρήση  μάσκας είναι υποχρεωτική

Δ.Ε.Η. (ΓΡΑΦΕΙΑ)